Cách Hạch toán hoàn thuế TNCN cho Người lao động

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Cách Hạch toán hoàn thuế TNCN cho Người lao động

Cách hạch toán hoàn thuế TNCN là quá trình quan trọng trong công tác kế toán của các tổ chức và cá nhân. Khi xảy ra tình huống thuế TNCN thừa, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định và thủ tục để giải quyết một cách chính xác và đúng thời hạn. Đầu tiên, khi đề nghị hoàn thuế, doanh nghiệp phải phản ánh số tiền thuế thừa chờ hoàn về trong tài khoản 3335 "Thuế TNCN". Sau khi thu hồi được số thuế thừa, họ phải hạch toán bằng cách ghi nợ vào tài khoản 112 "Tiền mặt và các khoản tương đương" và có vào tài khoản 3335 "Thuế TNCN". Khi tiền thừa được trả lại cho người lao động, doanh nghiệp sẽ ghi nợ vào tài khoản 338 "Thu nhập chưa phân phối" và có vào các tài khoản 111 và 112 để thực hiện chi trả. Quá trình này đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, đảm bảo tính minh bạch và tránh các vấn đề phát sinh trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: Bút toán kết chuyển thuế GTGT

cach-hach-toan-hoan-thue-tncn-cho-nguoi-lao-dong

Nguyên tắc Kê khai, Nộp thuế và Quyết toán thuế TNCN

Nguyên tắc Kê khai, Nộp thuế và Quyết toán thuế TNCN cần phải tuân thủ theo hướng dẫn chi tiết tại Công văn 50820/CTHN-TTHT năm 2022. Để xác định số thuế TNCN cần nộp, công thức tính là: Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNCN, với các nguyên tắc áp dụng khác nhau đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú và không cư trú, cũng như các khoản thu nhập khác.

Cách hạch toán hoàn thuế TNCN cho Người lao động được thực hiện theo các nguyên tắc cụ thể. Đầu tiên, doanh nghiệp khi chi trả thu nhập hoặc được ủy quyền thực hiện việc Kê khai, Nộp thuế TNCN cần áp dụng nguyên tắc khấu trừ thuế tại nguồn. Điều này đảm bảo trước khi chi trả thu nhập, doanh nghiệp trích khấu trừ một phần thuế từ số thu nhập này và nộp vào Ngân sách nhà nước, giúp đảm bảo tính chính xác và thuận tiện cho Người lao động.

Sau đó, doanh nghiệp tính toán số tiền thù lao được hưởng, tính thuế TNCN và thực hiện khấu trừ thuế từ số tiền thù lao này, sau đó nộp số thuế đã khấu trừ vào Ngân sách nhà nước. Việc này đảm bảo quy trình kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN được thực hiện chính xác, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Cách Hạch toán hoàn thuế TNCN cho Người lao động

Căn cứ vào kế toán tài khoản 333 "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước", quy trình hạch toán hoàn thuế TNCN cho Người lao động được xác định dựa trên cấu trúc và nội dung của tài khoản 3335.

1. Khi thực hiện khấu trừ Thuế TNCN, doanh nghiệp cần xác định số thuế TNCN phải nộp và thực hiện khấu trừ từ nguồn thu nhập chịu thuế của Người lao động như sau:
Nợ tài khoản 334: Số tiền phải trả cho Người lao động
Có tài khoản 3335: Số tiền Thuế TNCN
ví dụ cụ thể về cách hạch toán hoàn Thuế TNCN cho Người lao động:
Căn cứ vào nguyên tắc kế toán của tài khoản 333 "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước", công ty ABC đã xác định được số Thuế TNCN phải nộp cho nhân viên A là 10 triệu đồng. Khi thực hiện khấu trừ Thuế TNCN từ nguồn thu nhập của nhân viên, công ty ghi nhận các khoản sau:
Nợ tài khoản 334: 10 triệu đồng (phải trả cho Nhân viên A)
Có tài khoản 3335: 10 triệu đồng (số tiền Thuế TNCN phải khấu trừ và nộp cho Nhà nước)

2. Khi công ty chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, phải xác định số Thuế TNCN phải nộp dựa trên từng lần phát sinh thu nhập không thường xuyên chịu thuế.
Để khấu trừ Thuế TNCN khi chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài, các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập, công ty ghi nhận các khoản sau:
Nợ tài khoản 154, 642, 635,...: Tổng số tiền phải thanh toán
Có tài khoản 3335: Số tiền Thuế TNCN phải khấu trừ
Có tài khoản 111, 112: Số tiền thực tế trả sau khi đã khấu trừ thuế
Đây là quy trình cụ thể giúp công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế TNCN đối với các cá nhân ngoài và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế.
ví dụ minh họa về cách hạch toán khi công ty chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài:
Khi công ty XYZ chi trả tiền thù lao cho một nhà thầu ngoài, số tiền thù lao là 50 triệu đồng. Dựa trên quy định về Thuế TNCN, công ty phải khấu trừ và nộp thuế cho nhà thầu ngoài này. Quy trình hạch toán được thực hiện như sau:
Ghi nhận nợ vào các tài khoản phải trả:
Nợ tài khoản 642 (Chi phí tiền thù lao): 50 triệu đồng
Ghi nhận các khoản cần khấu trừ thuế:
Có tài khoản 3335 (Thuế TNCN): Số thuế TNCN phải khấu trừ, ví dụ 10 triệu đồng
Có tài khoản 112 (Tiền thực trả sau khi khấu trừ thuế): Số tiền thực tế được trả cho nhà thầu sau khi đã khấu trừ thuế, ví dụ 40 triệu đồng (50 triệu - 10 triệu)
Qua ví dụ này, công ty XYZ thực hiện đúng quy trình hạch toán và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế TNCN đối với các nhà thầu ngoài mà họ chi trả thu nhập.

Hóa đơn: Cách Xử Lý Hóa Đơn Đầu Vào Bị Sai

3. Khi thực hiện việc nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách nhà nước thay cho người có thu nhập, thủ tục hạch toán được thực hiện như sau:
Nợ tài khoản 3335: Số tiền thuế TNCN phải nộp.
Có tài khoản 111, 112,...: Số tiền thực tế được chi ra để nộp thuế.
Ví dụ: Công ty ABC đã tính toán và phải nộp 20 triệu đồng cho thuế TNCN của nhân viên A vào ngân sách nhà nước. Quy trình hạch toán được thực hiện như sau:
Ghi nhận nợ vào tài khoản thuế:
Nợ tài khoản 3335 (Thuế TNCN): 20 triệu đồng
Ghi nhận các khoản cần thanh toán:
Có tài khoản 111 (Tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng): 20 triệu đồng
Đây là cách công ty ABC thực hiện để đảm bảo việc nộp thuế TNCN của nhân viên A đúng hạn và đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

4. ​Hạch toán Thuế TNCN sau khi quyết toán phải được thực hiện như sau:
Sau khi quyết toán, công ty cần mở sổ theo dõi từng cá nhân để xem xét số thuế nộp thừa hoặc thiếu trong năm:
Chi tiết các số thuế nộp thừa hoặc thiếu của từng cá nhân được ghi vào sổ phụ, và vẫn giữ Số Dư trên tài khoản 3335.
Các số thuế nộp thừa hoặc thiếu của từng cá nhân cũng được theo dõi chi tiết trên tài khoản 1388.
Nợ tài khoản 3335 (Thuế TNCN): Ghi nhận số thuế TNCN.
Có tài khoản 1388 (Phải trả, phải nộp khác): Ghi chi tiết từng cá nhân.
Đối với những cá nhân sau quyết toán có thiếu số thuế phải nộp, công ty sẽ lập phiếu thu để thu thêm số thuế của từng cá nhân đó:
Nợ tài khoản 1111.
Có tài khoản 3335, 1388.
Khi thực hiện nộp thuế, hạch toán như sau:
Nợ tài khoản 3335, 138.
Có tài khoản 1111, 1112.
ví dụ cụ thể về cách hạch toán Thuế TNCN sau khi quyết toán:

Sau khi hoàn thành quyết toán thuế TNCN cho năm tài chính 2023, công ty XYZ phát hiện có một số cá nhân vẫn còn thiếu số thuế phải nộp. Cụ thể, cá nhân A cần nộp thêm 1.500.000 đồng và cá nhân B có số thuế nộp thừa là 500.000 đồng.
Hạch toán vào sổ phụ:
Ghi nợ tài khoản 3335 (Thuế TNCN) cho cá nhân A: 1.500.000 đồng.
Ghi có tài khoản 1388 (Phải trả, phải nộp khác) cho cá nhân A: 1.500.000 đồng.
Ghi nợ tài khoản 1388 (Phải trả, phải nộp khác) cho cá nhân B: 500.000 đồng.
Ghi có tài khoản 3335 (Thuế TNCN) cho cá nhân B: 500.000 đồng.
Lập phiếu thu để thu thêm số thuế từ cá nhân A:
Ghi nợ tài khoản 1111 (Tiền mặt) cho cá nhân A: 1.500.000 đồng.
Ghi có tài khoản 3335 (Thuế TNCN) và 1388 (Phải trả, phải nộp khác) tương ứng.
Hạch toán khi nộp thuế vào ngân sách nhà nước:
Ghi nợ tài khoản 3335 (Thuế TNCN) và 138 (Tài khoản khác) cho số tiền đã nộp.
Ghi có tài khoản 1111 (Tiền mặt) và 1112 (Ngân hàng) tương ứng.
Điều này giúp công ty XYZ đảm bảo việc hạch toán thuế TNCN sau khi quyết toán được chính xác và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Hạch toán khi nộp thuế TNCN thừa

1. Nếu để bù trừ với kỳ sau

– Để phản ánh tiền thuế thừa để bù trừ, thực hiện như sau:
Nợ tài khoản 3335 (Thuế TNCN)
Có tài khoản 138 (Tài khoản khác)
– Khi bù trừ được thực hiện, ghi:
Nợ tài khoản 138 (Tài khoản khác)
Có tài khoản 3335 (Thuế TNCN)

2. Nếu đề nghị hoàn thuế

Để đề nghị hoàn trả thu Ngân sách nhà nước theo Mẫu 01/ĐNHT, DN thực hiện như sau:
– Để phản ánh tiền thuế thừa chờ hoàn về, ghi:
Nợ tài khoản 3335 (Thuế TNCN)
Có tài khoản 338 (Thuế chưa thu hồi được)
– Khi thuế được hoàn trả, ghi:
Nợ tài khoản 112 (Tiền mặt, tài khoản ngân hàng khác)
Có tài khoản 3335 (Thuế TNCN)
– Khi trả tiền thừa lại cho NLĐ, ghi:
Nợ tài khoản 338 (Thuế chưa thu hồi được)
Có tài khoản 111, 112 (Tiền mặt, tài khoản ngân hàng khác)

Kế Toán Minh Việt cung cấp dịch vụ như:
thay đổi địa chỉ công ty tại Hoài Đức
thay đổi địa chỉ công ty tại Cầu Giấy
thay đổi địa chỉ công ty tại Thường Tín
làm lại sổ sách kế toán tại Thủ Đức


Kết Luận
Cách hạch toán hoàn thuế TNCN cho người lao động là quy trình quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và minh bạch của việc quản lý thuế. Việc áp dụng đúng các nguyên tắc và quy định về khấu trừ thuế tại nguồn giúp doanh nghiệp (DN) tránh được các rủi ro phát sinh từ sai sót kế toán và nộp thuế. Điều này đồng thời cũng mang lại lợi ích cho người lao động, khi họ không cần phải tự mình thực hiện các thủ tục nộp thuế mà được DN đại diện thực hiện. Việc thực hiện đúng quy trình hạch toán thuế TNCN cũng giúp tăng tính minh bạch và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.
 
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn