Cách Xử Lý Hóa Đơn Đầu Vào Bị Sai: Hướng Dẫn Chi Tiết

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Cách Xử Lý Hóa Đơn Đầu Vào Bị Sai: Hướng Dẫn Chi Tiết

Trong quá trình kinh doanh, việc xử lý hóa đơn đầu vào bị sai là một trong những vấn đề thường xuyên gặp phải. Sai sót trong hóa đơn có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của báo cáo tài chính, cũng như việc kê khai và nộp thuế. Do đó, việc xử lý hóa đơn đầu vào bị sai một cách hiệu quả và đúng quy định là điều rất quan trọng.
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết về cách xử lý hóa đơn đầu vào bị sai, bao gồm các sai lầm thường gặp, quy trình xử lý, vai trò của hóa đơn đầu vào trong hệ thống kế toán, các trường hợp hóa đơn bị sai và cách xử lý, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và cách tránh, cũng như các quy định pháp lý liên quan. Với những thông tin này, doanh nghiệp có thể chủ động xử lý các trường hợp hóa đơn đầu vào bị sai một cách hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Biểu mẫu >> mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty tnhh 2 thành viên

cach-xu-ly-hoa-don-dau-vao-bi-sai

Sai Lầm Thường Gặp Khi Xử Lý Hóa Đơn Đầu Vào Và Cách Khắc Phục

1. Sai lệch về thông tin trên hóa đơn

a. Định nghĩa: Hóa đơn đầu vào bị sai lệch về thông tin là khi các thông tin như tên, địa chỉ, mã số thuế, tên hàng hóa/dịch vụ, số lượng, đơn giá, thuế suất, v.v. không chính xác so với thực tế.
b. Cách khắc phục:
 • Thông báo ngay cho bên bán (người cung cấp hàng hóa/dịch vụ) về sai sót trên hóa đơn.
 • Yêu cầu bên bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới thay thế.
 • Lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan để có căn cứ khi cơ quan thuế kiểm tra.

2. Sai lệch về thuế suất

a. Định nghĩa: Hóa đơn đầu vào bị sai lệch về thuế suất là khi thuế suất ghi trên hóa đơn không chính xác so với quy định.
b. Cách khắc phục:
 • Thông báo ngay cho bên bán về sai sót về thuế suất trên hóa đơn.
 • Yêu cầu bên bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới thay thế.
 • Lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan để có căn cứ khi cơ quan thuế kiểm tra.

3. Sai lệch về giá trị hóa đơn

a. Định nghĩa: Hóa đơn đầu vào bị sai lệch về giá trị là khi tổng giá trị ghi trên hóa đơn không chính xác so với thực tế.
b. Cách khắc phục:
 • Thông báo ngay cho bên bán về sai sót về giá trị trên hóa đơn.
 • Yêu cầu bên bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới thay thế.
 • Lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan để có căn cứ khi cơ quan thuế kiểm tra.

4. Sai lệch về số lượng hàng hóa/dịch vụ

a. Định nghĩa: Hóa đơn đầu vào bị sai lệch về số lượng hàng hóa/dịch vụ là khi số lượng ghi trên hóa đơn không chính xác so với thực tế.
b. Cách khắc phục:
 • Thông báo ngay cho bên bán về sai sót về số lượng trên hóa đơn.
 • Yêu cầu bên bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới thay thế.
 • Lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan để có căn cứ khi cơ quan thuế kiểm tra.

Thuế TNCN >> thuế chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần

Quy Trình Xử Lý Hóa Đơn Đầu Vào Bị Sai Theo Luật Thuế

1. Xử lý hóa đơn đầu vào sai thuế suất

a. Định nghĩa hóa đơn đầu vào: Hóa đơn đầu vào là chứng từ chứng minh mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b. Xử lý hóa đơn đầu vào sai thuế suất:
 1. Thông báo cho người bán:
  • Người mua thông báo cho người bán về sai sót trên hóa đơn để điều chỉnh.
 1. Hai cách xử lý:
  • Lập hóa đơn điều chỉnh:
   • Người bán lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót.
   • Lưu ý: Có thể lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh. Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ "Điều chỉnh cho hóa đơn".
  • Lập hóa đơn mới:
  • Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn có sai sót.
  • Lưu ý: Có thể lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn mới. Hóa đơn mới phải ghi rõ "Thay thế cho hóa đơn".
 1. Gửi hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới:
  • Người bán ký số trên hóa đơn.
  • Gửi cho người mua nếu sử dụng hóa đơn điện tử không có mã.
  • Gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới, sau đó gửi cho người mua nếu sử dụng hóa đơn điện tử có mã.

2. Xử lý hóa đơn điện tử sai thuế suất chưa gửi cho người mua

 1. Thông báo với cơ quan thuế:
  • Người bán thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT về việc hủy hóa đơn.
 1. Lập hóa đơn mới:
  • Người bán lập hóa đơn mới, ký số và gửi cơ quan thuế để cấp mã.
 1. Gửi hóa đơn mới:
  • Sau khi cấp mã, người bán gửi hóa đơn mới cho người mua.

3. Xử lý hóa đơn điện tử sai thuế suất do cơ quan thuế phát hiện

 1. Cơ quan thuế thông báo cho người bán:
  • Theo Mẫu số 01/TB-RSĐT để người bán kiểm tra sai sót.
 1. Người bán kiểm tra sai sót:
  • Thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.

Vai Trò Của Hóa Đơn Đầu Vào Trong Hệ Thống Kế Toán

1. Xác định chi phí hợp lý, hợp lệ

 • Hóa đơn đầu vào là căn cứ chính xác để xác định các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
 • Các thông tin trên hóa đơn như tên hàng hóa/dịch vụ, số lượng, đơn giá, thuế suất, v.v. được sử dụng để ghi nhận chi phí vào sổ kế toán.

2. Tính chính xác của báo cáo tài chính

 • Hóa đơn đầu vào là căn cứ để xác định giá vốn hàng bán, các khoản chi phí khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Các khoản mục trong bảng cân đối kế toán như hàng tồn kho, các khoản phải trả người bán cũng dựa trên thông tin từ hóa đơn đầu vào.

3. Kê khai và nộp thuế chính xác

 • Hóa đơn đầu vào là căn cứ để xác định các khoản thuế được khấu trừ, giảm trừ khi kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Việc lập, ghi chép, lưu trữ hóa đơn đầu vào đúng quy định là cơ sở để doanh nghiệp chứng minh các khoản chi phí, thuế được khấu trừ khi cơ quan thuế kiểm tra.

Chứng từ  >> Chứng từ góp vốn trong công ty TNHH

Những Trường Hợp Hóa Đơn Đầu Vào Bị Sai Và Cách Xử Lý

1. Hóa đơn sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

 • Nguyên nhân: Sai sót trong quá trình lập hóa đơn của người bán.
 • Cách xử lý:
  • Người mua thông báo ngay cho người bán về sai sót.
  • Yêu cầu người bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới.
  • Lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan.

2. Hóa đơn sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

 • Nguyên nhân: Sai sót trong quá trình cung cấp thông tin của người mua.
 • Cách xử lý:
  • Người mua thông báo ngay cho người bán về sai sót.
  • Yêu cầu người bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới.
  • Lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan.

3. Hóa đơn sai về tên hàng hóa, dịch vụ

 • Nguyên nhân: Sai sót trong quá trình lập hóa đơn của người bán.
 • Cách xử lý:
  • Người mua thông báo ngay cho người bán về sai sót.
  • Yêu cầu người bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới.
  • Lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan.

4. Hóa đơn sai về số lượng, đơn giá

 • Nguyên nhân: Sai sót trong quá trình lập hóa đơn của người bán.
 • Cách xử lý:
  • Người mua thông báo ngay cho người bán về sai sót.
  • Yêu cầu người bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới.
  • Lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan.

5. Hóa đơn sai về thuế suất, tiền thuế

 • Nguyên nhân: Sai sót trong quá trình tính toán thuế của người bán.
 • Cách xử lý:
  • Người mua thông báo ngay cho người bán về sai sót.
  • Yêu cầu người bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn mới.
  • Lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan.

Hóa Đơn Đầu Vào Bị Sai: Ảnh Hưởng Đến Doanh Nghiệp Và Cách Tránh Tránh

1. Ảnh hưởng đến doanh nghiệp

 • Chi phí không chính xác: Dẫn đến báo cáo tài chính không chính xác, gây khó khăn trong quản lý tài chính, hoạch định chiến lược.
 • Thuế không kê khai, nộp chính xác: Có thể bị cơ quan thuế phạạt vi phạm, phải nộp phạt và bồi thường thiệt hại.
 • Ảnh hưởng đến uy tín: Việc xử lý hóa đơn đầu vào sai có thể ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trước cơ quan thuế, đối tác kinh doanh và khách hàng.

2. Cách tránh hóa đơn đầu vào bị sai

 • Kiểm tra kỹ trước khi thanh toán: Trước khi thanh toán hóa đơn, người mua cần kiểm tra kỹ thông tin trên hóa đơn để phát hiện sớm các sai sót.
 • Đào tạo nhân viên: Đào tạo nhân viên về quy trình xử lý hóa đơn đầu vào đúng quy định, giúp giảm thiểu sai sót.
 • Sử dụng phần mềm hỗ trợ: Sử dụng phần mềm quản lý hóa đơn giúp tự động hóa quy trình, giảm thiểu sai sót do con người.

Luật Thuế Liên Quan Đến Xử Lý Hóa Đơn Đầu Vào Bị Sai

Luật Thuế VAT quy định rõ về việc xử lý hóa đơn đầu vào bị sai. Theo đó, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định sau:

1. Bổ sung thông tin hóa đơn

 • Khi phát hiện hóa đơn đầu vào bị sai sót, người mua cần yêu cầu người bán bổ sung hoặc sửa chữa thông tin trên hóa đơn.
 • Thông tin bổ sung trên hóa đơn phải được hai bên thỏa thuận và lưu giữ hồ sơ liên quan đầy đủ.

2. Lập hóa đơn điều chỉnh

 • Trường hợp không thể bổ sung thông tin trên hóa đơn ban đầu, người bán cần lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
 • Hóa đơn điều chỉnh cần ghi rõ lý do sửa đổi, thông tin cũ và thông tin mới để cơ quan thuế có thể kiểm tra dễ dàng.

3. Thông báo cho cơ quan thuế

 • Người mua cần thông báo cho cơ quan thuế về việc hóa đơn đầu vào bị sai sót và biện pháp xử lý đã thực hiện.
 • Thông báo cần được thực hiện đúng quy trình, kèm theo các hồ sơ, chứng từ liên quan để cơ quan thuế có thể kiểm tra, xác minh.

Kế Toán Minh Việt cung cấp khá nhiều dịch vụ cho doanh nghiệp:
Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán tại Quảng Ninh
Dịch vụ làm lại sổ sách kế toán tại Thái Nguyên
Dịch vụ kế toán tại Huyện Quế Võ
Dịch vụ kế toán tại Huyện Yên Phong

Thực Trạng Xử Lý Hóa Đơn Đầu Vào Bị Sai Tại Việt Nam

Hiện nay, việc xử lý hóa đơn đầu vào bị sai vẫn còn là vấn đề phổ biến tại Việt Nam. Một số thực trạng cụ thể như sau:
 • Thiếu nhận thức: Một số doanh nghiệp chưa thực sự nhận thức được vai trò quan trọng của hóa đơn đầu vào trong quản lý tài chính và thuế.
 • Quy trình chưa chặt chẽ: Nhiều doanh nghiệp chưa thiết lập quy trình xử lý hóa đơn đầu vào một cách chặt chẽ, dẫn đến việc xảy ra sai sót.
 • Thiếu kiểm tra: Việc kiểm tra thông tin trên hóa đơn trước khi thanh toán chưa được thực hiện đúng mức, dẫn đến việc xử lý sau này phức tạp hơn.
Để cải thiện tình hình, các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, thiết lập quy trình rõ ràng và tăng cường kiểm tra để giảm thiểu sai sót trong xử lý hóa đơn đầu vào.

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách xử lý hóa đơn đầu vào bị sai, các sai lầm thường gặp và cách khắc phục, quy trình xử lý theo luật thuế, vai trò của hóa đơn đầu vào trong hệ thống kế toán, những trường hợp phổ biến và cách xử lý, ảnh hưởng của hóa đơn đầu vào bị sai đến doanh nghiệp và cách tránh, luật thuế liên quan và thực trạng tại Việt Nam. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp trong quá trình xử lý hóa đơn đầu vào và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn