Chứng từ góp vốn trong công ty TNHH một thành viên: Hướng dẫn đầy đủ

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Chứng từ góp vốn trong công ty TNHH một thành viên: Hướng dẫn đầy đủ

Khi cá nhân, tổ chức đầu tư vốn để thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, việc góp vốn này cần được ghi nhận bằng các chứng từ cụ thể. Các chứng từ góp vốn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vốn điều lệ, quyền và nghĩa vụ của các thành viên góp vốn, cũng như quá trình hoạt động và quản lý của công ty. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn toàn diện về các loại chứng từ liên quan đến tài sản góp vốn, yêu cầu về hình thức và nội dung, quy định pháp lý, vai trò, thủ tục sử dụng, cũng như các lưu ý khi quản lý chứng từ góp vốn trong công ty TNHH một thành viên.

Chứng từ góp vốn trong công ty TNHH một thành viên: Khái niệm và ý nghĩa

Khái niệm về chứng từ góp vốn

Chứng từ góp vốn trong công ty TNHH một thành viên là các tài liệu, giấy tờ ghi nhận việc cá nhân, tổ chức góp vốn để thành lập hoặc tham gia vào công ty. Những chứng từ này xác định rõ về loại tài sản góp vốn, giá trị, thời điểm góp vốn, cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Ý nghĩa của chứng từ góp vốn

Chứng từ góp vốn đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của công ty TNHH một thành viên, cụ thể:
 1. Xác định vốn điều lệ: Các chứng từ góp vốn là căn cứ pháp lý để xác định vốn điều lệ của công ty, từ đó làm cơ sở cho việc phân chia quyền lợi, trách nhiệm giữa thành viên.
 2. Ghi nhận nghĩa vụ góp vốn: Chứng từ góp vốn thể hiện rõ nghĩa vụ góp vốn của cá nhân, tổ chức tham gia thành lập hoặc đầu tư vào công ty.
 3. Minh chứng về quyền sở hữu: Các chứng từ góp vốn là bằng chứng về quyền sở hữu của thành viên đối với tài sản góp vào công ty.
 4. Quản lý tài sản công ty: Chứng từ góp vốn là cơ sở để công ty quản lý, theo dõi, hạch toán và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến tài sản góp vốn.
 5. Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến vốn góp, các chứng từ góp vốn sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để giải quyết.

Tham khảo biểu mãu >> mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán

Các loại chứng từ liên quan đến tài sản góp vốn trong công ty TNHH một thành viên

Theo quy định, tài sản góp vốn vào công ty TNHH một thành viên có thể bao gồm tiền, tài sản, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản khác. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, các loại chứng từ liên quan đến tài sản góp vốn được chia thành 3 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Tài sản góp vốn của cá nhân, tổ chức không kinh doanh

Nếu bên góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh, các chứng từ cần có bao gồm:
 • Biên bản chứng nhận góp vốn
 • Biên bản giao nhận tài sản
Biên bản chứng nhận góp vốn xác nhận giá trị, số lượng, chất lượng tài sản góp vốn, thời điểm góp vốn và các thông tin liên quan. Biên bản giao nhận tài sản là giấy tờ ghi nhận việc công ty TNHH một thành viên đã tiếp nhận tài sản góp vốn từ thành viên góp vốn.

Trường hợp 2: Tài sản góp vốn của tổ chức, cá nhân kinh doanh

Trong trường hợp bên góp vốn là tổ chức, cá nhân kinh doanh, ngoài các chứng từ nêu ở trường hợp 1, cần bổ sung thêm các giấy tờ sau:
 • Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh
 • Hợp đồng liên doanh, liên kết
 • Biên bản định giá tài sản do Hội đồng giao nhận vốn góp hoặc tổ chức có chức năng định giá lập
 • Hồ sơ về nguồn gốc tài sản góp vốn
Các chứng từ này nhằm xác định và minh chứng rõ ràng về nguồn gốc, tình trạng pháp lý, giá trị của tài sản góp vốn. Đồng thời, công ty cũng không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với tài sản góp vốn này.

Trường hợp 3: Tài sản góp vốn là tài sản mới mua

Nếu tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng và có hóa đơn hợp pháp, việc góp vốn này cần được Hội đồng giao nhận vốn góp của công ty chấp nhận. Trong trường hợp này, công ty được trích khấu hao theo nguyên giá ghi trên hóa đơn.
Các loại chứng từ cần có bao gồm:
 • Hóa đơn mua tài sản
 • Biên bản giao nhận tài sản
 • Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp (nếu cần)

Yêu cầu về hình thức và nội dung của chứng từ góp vốn

Yêu cầu về hình thức

Về hình thức, các chứng từ góp vốn phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 • Được lập thành văn bản, có tiêu đề rõ ràng
 • Có đủ chữ ký, dấu của các bên liên quan (nếu có)
 • Các nội dung phải ghi rõ ràng, không tẩy xóa, sửa chữa
 • Được lập thành bản gốc và lưu trữ theo quy định

Chuyển nhượng vốn góp >> chuyển nhượng vốn ngang giá có phải nộp thuế tncn

Yêu cầu về nội dung

Về nội dung, các chứng từ góp vốn cần thể hiện các thông tin chính sau:
chung-tu-gop-von-trong-cong-ty-tnhh-mtv
Các thông tin trên phải được ghi đầy đủ, chính xác để đảm bảo tính pháp lý và tính minh bạch của các chứng từ góp vốn.

Quy định pháp lý về chứng từ góp vốn trong luật doanh nghiệp

Các quy định về chứng từ góp vốn trong công ty TNHH một thành viên được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:
 • Điều 47: Quy định về nội dung của Điều lệ công ty TNHH một thành viên, trong đó có nội dung về góp vốn, tài sản góp vốn.
 • Điều 48: Quy định về thực hiện góp vốn, các loại tài sản được góp vốn và thời hạn góp vốn.
 • Điều 49: Quy định về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn.
 • Điều 50: Quy định về việc xác định giá trị tài sản góp vốn.
 • Điều 51: Quy định về tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên.
Ngoài ra, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp cũng có các quy định liên quan đến chứng từ góp vốn, như Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và Thông tư số 47/2019/TT-BTC.

Tạm ngưng kinh doanh >> Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Quận Long Biên

Vai trò của chứng từ góp vốn trong việc xác định vốn điều lệ của công ty

Vốn điều lệ là một trong những yếu tố quan trọng nhất của công ty TNHH một thành viên. Chứng từ góp vốn đóng vai trò then chốt trong việc xác định và quản lý vốn điều lệ, cụ thể:
 • Chứng từ góp vốn là căn cứ pháp lý để xác định giá trị vốn góp của từng thành viên, từ đó tính toán tổng vốn điều lệ của công ty.
 • Các chứng từ góp vốn ghi nhận rõ ràng về loại tài sản góp vốn, giá trị, thời điểm góp vốn, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Đây là cơ sở quan trọng để quản lý, theo dõi và hạch toán vốn điều lệ.
 • Khi có thay đổi về vốn điều lệ (tăng, giảm), chứng từ góp vốn là căn cứ để công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết.
 • Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến vốn góp, các chứng từ góp vốn sẽ là bằng chứng quan trọng để giải quyết.
Như vậy, chứng từ góp vốn là tài liệu không thể thiếu, đảm bảo tính pháp lý và minh bạch trong việc xác định, quản lý vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

Thủ tục và quy trình sử dụng chứng từ góp vốn

Quy trình sử dụng chứng từ góp vốn trong công ty TNHH một thành viên bao gồm các bước chính sau:

Bước 1: Lập chứng từ góp vốn

Căn cứ vào các quy định về yêu cầu hình thức và nội dung, các bên liên quan (thành viên góp vốn, công ty nhận vốn góp) tiến hành lập các chứng từ góp vốn.

Bước 2: Xác nhận và ký kết chứng từ góp vốn

Các bên ký kết các chứng từ góp vốn, bao gồm chữ ký và đóng dấu (nếu có) để xác nhận tính hợp pháp và cam kết thực hiện.

Bước 3: Giao nhận tài sản góp vốn

Thực hiện giao nhận tài sản góp vốn giữa thành viên góp vốn và công ty

Lưu trữ và quản lý chứng từ góp vốn trong công ty TNHH một thành viên

Việc lưu trữ và quản lý chứng từ góp vốn là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH một thành viên. Dưới đây là một số hướng dẫn và quy tắc để thực hiện việc này:

Hướng dẫn lưu trữ

 • Chứng từ góp vốn cần được lưu trữ một cách an toàn và bảo mật tại văn phòng của công ty.
 • Nên sắp xếp các chứng từ theo thứ tự thời gian hoặc theo mã số để dễ dàng tra cứu khi cần.
 • Có thể sao lưu các chứng từ điện tử để đảm bảo không mất mát thông tin.

Quy tắc quản lý

 • Xác định rõ người phụ trách việc lưu trữ và quản lý chứng từ góp vốn.
 • Thường xuyên kiểm tra, cập nhật và đối chiếu thông tin trên chứng từ với hệ thống quản lý nội bộ của công ty.
 • Đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn và bảo mật của thông tin trên chứng từ.

Bảo quản thời gian

 • Theo quy định của pháp luật, các chứng từ góp vốn cần được bảo quản trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 5-10 năm).
 • Sau thời gian bảo quản, có thể xem xét tiến hành hủy hoặc lưu trữ dưới dạng lưu trữ lâu dài nếu cần.
Qua việc lưu trữ và quản lý chứng từ góp vốn một cách cẩn thận, công ty sẽ đảm bảo tuân thủ pháp luật, dễ dàng tra cứu thông tin khi cần và giảm thiểu rủi ro về mất mát hoặc sửa đổi trái phép.

Các trường hợp phổ biến phát sinh tranh chấp liên quan đến chứng từ góp vốn

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có thể xảy ra các tranh chấp liên quan đến chứng từ góp vốn trong công ty TNHH một thành viên. Dưới đây là một số trường hợp phổ biến và cách giải quyết:

Trường hợp 1: Mâu thuẫn về giá trị tài sản góp vốn

 • Đôi khi có sự không đồng ý về giá trị của tài sản góp vốn giữa các bên liên quan.
 • Giải quyết: Cần tham khảo ý kiến của bên thứ ba độc lập hoặc sử dụng phương tiện hòa giải để giải quyết mâu thuẫn.

Trường hợp 2: Không rõ quyền và nghĩa vụ của bên góp vốn

 • Khi có tranh chấp về quyền lợi, trách nhiệm của bên góp vốn theo chứng từ.
 • Giải quyết: Kiểm tra lại nội dung chứng từ, tham khảo Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan để xác định rõ quyền và nghĩa vụ.

Trường hợp 3: Giao nhận tài sản góp vốn không rõ ràng

 • Khi có tranh chấp về việc giao nhận tài sản góp vốn không minh bạch.
 • Giải quyết: Kiểm tra lại hợp đồng góp vốn, chứng từ liên quan và thỏa thuận giữa các bên để xác định trách nhiệm và giải quyết tranh chấp.
Bằng cách nắm rõ các trường hợp phổ biến và áp dụng biện pháp giải quyết hợp lý, công ty có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình trong các tranh chấp liên quan đến chứng từ góp vốn.

Chủ khác được nhiều độc giả quan tâm:
Thủ tục góp vốn bằng máy móc thiết bị vào công ty
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Huyện Ba Vì
mẫu đơn trình báo phá hoại tài sản
- Mã ngành 8230 tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Kinh nghiệm và lưu ý khi sử dụng chứng từ góp vốn trong công ty TNHH một thành viên

Để sử dụng chứng từ góp vốn một cách hiệu quả và đảm bảo tính chính xác, dưới đây là một số kinh nghiệm và lưu ý mà công ty TNHH một thành viên nên lưu ý:
 • Luôn tuân thủ đúng quy định pháp lý về việc lập và sử dụng chứng từ góp vốn.
 • Đảm bảo rằng thông tin trên chứng từ là chính xác và đầy đủ.
 • Lưu trữ chứng từ một cách an toàn và bảo mật để tránh mất mát hoặc sửa đổi trái phép.
 • Thường xuyên kiểm tra và cập nhật thông tin trên chứng từ để đảm bảo tính toàn vẹn.
Bằng việc áp dụng những kinh nghiệm và lưu ý trên, công ty có thể sử dụng chứng từ góp vốn một cách hiệu quả, giúp quản lý vốn điều lệ và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Kết luận

Trên đây là một số thông tin cơ bản về chứng từ góp vốn trong công ty TNHH một thành viên, bao gồm khái niệm, yêu cầu về hình thức và nội dung, quy định pháp lý, vai trò, thủ tục sử dụng, lưu trữ, các trường hợp tranh chấp, mẫu chứng từ thông dụng, kinh nghiệm và lưu ý khi sử dụng. Việc hiểu rõ về chứng từ góp vốn và áp dụng chúng đúng cách sẽ giúp công ty hoạt động một cách minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn