Cổ đông sáng lập là ai? Vai trò, quyền lợi và trách nhiệm

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Cổ đông sáng lập là ai? Vai trò, quyền lợi và trách nhiệm

Cổ đông sáng lập là một khái niệm quan trọng trong thành lập và vận hành một công ty cổ phần. Họ là những người đóng vai trò then chốt trong việc thành lập và phát triển doanh nghiệp, sở hữu cổ phần sáng lập và có các quyền lợi cũng như trách nhiệm riêng biệt so với các cổ đông thông thường khác. Hiểu rõ về vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông sáng lập là hết sức cần thiết cho bất kỳ ai muốn thành lập và vận hành một công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là ai? Định nghĩa và phân loại

Định nghĩa cổ đông sáng lập

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông sáng lập được định nghĩa là "cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần". Đồng thời, khoản 1 Điều 57 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cũng quy định rõ hơn về điều kiện trở thành cổ đông sáng lập, bao gồm:
 1. Cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông.
 2. Ký tên trong Danh sách cổ đông sáng lập nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Như vậy, để trở thành cổ đông sáng lập, một cá nhân phải đáp ứng đủ cả hai điều kiện trên. Việc ghi tên trong danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm thành lập là điều kiện quan trọng, thể hiện sự cam kết và đóng góp của họ từ ban đầu.

Phân loại cổ đông sáng lập

Luật Doanh nghiệp 2020 không có sự phân loại rõ ràng về các loại cổ đông sáng lập. Tuy nhiên, có thể chia cổ đông sáng lập thành các nhóm sau:
 1. Cổ đông sáng lập là cá nhân: Những cá nhân trực tiếp tham gia vào quá trình thành lập và xây dựng công ty từ đầu.
 2. Cổ đông sáng lập là tổ chức: Các tổ chức (doanh nghiệp, quỹ đầu tư, ...) tham gia vào quá trình thành lập và đầu tư vốn ban đầu cho công ty.
 3. Cổ đông sáng lập là nhóm cá nhân/tổ chức: Một nhóm gồm nhiều cá nhân hoặc tổ chức cùng tham gia thành lập công ty.
Việc phân loại cổ đông sáng lập giúp hiểu rõ hơn về nguồn gốc, mục tiêu và vai trò của từng nhóm cổ đông trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

Mã ngành kinh doanh cho công ty sản xuất phần mềm

co-dong-sang-lap-la-ai

Vai trò của cổ đông sáng lập trong doanh nghiệp

Đóng góp vốn ban đầu và thành lập doanh nghiệp

Vai trò quan trọng nhất của cổ đông sáng lập là đóng góp vốn ban đầu để thành lập doanh nghiệp. Họ là những người đầu tiên cam kết và bỏ vốn để khởi nghiệp, góp phần tạo dựng nên nền móng cho sự ra đời và phát triển của công ty.
Cổ đông sáng lập thường chiếm tỷ lệ lớn cổ phần trong công ty, quyết định phương hướng, chiến lược và định hướng hoạt động của doanh nghiệp từ ban đầu. Họ là những người kiến tạo nên bản sắc, văn hóa và triết lý kinh doanh của công ty.

Tham gia quản trị và ra quyết định chiến lược

Với vai trò là cổ đông sở hữu cổ phần sáng lập, họ thường nắm giữ các vị trí then chốt trong ban lãnh đạo và hội đồng quản trị của công ty. Điều này cho phép cổ đông sáng lập có sự kiểm soát và ảnh hưởng lớn đến các quyết định chiến lược, điều hành và phát triển của doanh nghiệp.
Họ đóng vai trò quyết định trong các vấn đề như: Xác định mục tiêu, chiến lược kinh doanh; Bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm; Phê duyệt các khoản đầu tư lớn; v.v.

Đảm bảo tính kế thừa và phát triển lâu dài của doanh nghiệp

Với tư cách là những người sáng lập, cổ đông sáng lập có trách nhiệm đảm bảo sự kế thừa và phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Họ phải xây dựng và truyền lại các giá trị, văn hóa, triết lý kinh doanh, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng những thế hệ kế cận để tiếp tục duy trì và phát triển công ty trong tương lai.
Nhiều công ty gia đình và các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công đều nhờ vào sự nỗ lực, tâm huyết và tính kế thừa của cổ đông sáng lập.

Đại diện và bảo vệ quyền lợi của cổ đông

Với vị thế là những cổ đông sở hữu cổ phần lớn và tham gia trực tiếp vào quản trị doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có trách nhiệm đại diện và bảo vệ quyền lợi chung của tất cả các cổ đông, không chỉ riêng cho bản thân.
Họ phải đảm bảo rằng mọi quyết định của công ty đều vì lợi ích tối đa của doanh nghiệp và tất cả các cổ đông, không phải vì lợi ích cá nhân hay nhóm.

Thuế TNCN >> Làm tiếp thị liên kết có phải đóng thuế?

Quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông sáng lập

Quyền lợi của cổ đông sáng lập

 1. Quyền sở hữu cổ phần: Cổ đông sáng lập là những người nắm giữ cổ phần sáng lập của công ty, có quyền sở hữu và định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 2. Quyền tham gia quản trị: Với tư cách là cổ đông sáng lập, họ thường chiếm vị trí chủ chốt trong Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, quyết định các vấn đề quan trọng của công ty.
 3. Quyền hưởng lợi nhuận: Cổ đông sáng lập được ưu tiên hưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần.
 4. Quyền thanh lý tài sản: Khi công ty giải thể hoặc phá sản, cổ đông sáng lập có quyền được chia tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần.
 5. Quyền chuyển nhượng cổ phần: Cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần sáng lập của mình cho bên thứ ba.

Trách nhiệm của cổ đông sáng lập

 1. Đóng góp vốn đầu tư: Cổ đông sáng lập có trách nhiệm đầu tư và góp vốn đầy đủ theo cam kết để thành lập và duy trì hoạt động của doanh nghiệp.
 2. Tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty: Cổ đông sáng lập phải tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình vận hành doanh nghiệp.
 3. Bảo mật thông tin: Họ có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin nhạy cảm của công ty, không sử dụng vào mục đích cá nhân.
 4. Tham gia quản trị và giám sát: Cổ đông sáng lập cần tích cực tham gia vào các hoạt động quản trị, giám sát, ra quyết định quan trọng của doanh nghiệp.
 5. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển lâu dài: Họ phải xây dựng và truyền lại các giá trị, văn hóa, triết lý kinh doanh, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ kế cận.
 6. Đại diện và bảo vệ quyền lợi chung: Cổ đông sáng lập có trách nhiệm đại diện và bảo vệ quyền lợi của tất cả cổ đông, không phải chỉ lợi ích cá nhân.

Quy trình thành lập công ty và vai trò của cổ đông sáng lập

Bước 1: Xác định ý tưởng và lập kế hoạch kinh doanh

Bước đầu tiên là xác định ý tưởng kinh doanh, tiến hành nghiên cứu thị trường, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, lập kế hoạch kinh doanh chi tiết. Trong giai đoạn này, cổ đông sáng lập đóng vai trò then chốt, họ là những người đưa ra ý tưởng kinh doanh, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển ban đầu.

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp

Sau khi đã có kế hoạch kinh doanh rõ ràng, cổ đông sáng lập tiến hành các thủ tục để thành lập doanh nghiệp. Họ phải:
 • Lựa chọn hình thức pháp lý (công ty cổ phần, công ty TNHH, ...)
 • Góp vốn và ký tên vào Giấy đăng ký doanh nghiệp
 • Xây dựng Điều lệ công ty
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh
Ở bước này, vai trò của cổ đông sáng lập rất quan trọng, họ chính là những người đứng ra thành lập và góp vốn ban đầu cho công ty.

Bước 3: Huy động vốn và triển khai hoạt động

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập, cổ đông sáng lập tiếp tục huy động vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng, tuyển dụng nhân sự và triển khai các hoạt động kinh doanh của công ty. Họ đóng vai trò điều hành, quản lý và ra các quyết định chiến lược cho doanh nghiệp.

Bước 4: Vận hành và phát triển dài hạn

Khi công ty đã đi vào ổn định và phát triển, cổ đông sáng lập tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị, định hướng chiến lược, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kế cận để duy trì và phát triển doanh nghiệp trong dài hạn.

Biểu mẫu >> mẫu đơn kiện phá hoại tài sản

Sự khác biệt giữa cổ đông sáng lập và cổ đông thông thường

Bảng so sánh:
Tiêu chí Cổ đông sáng lập Cổ đông thông thường
Thời điểm tham gia Tham gia từ ban đầu khi thành lập doanh nghiệp Tham gia vào doanh nghiệp ở các thời điểm khác nhau sau khi công ty được thành lập
Quyền sở hữu cổ phần Sở hữu cổ phần sáng lập, thường chiếm tỷ lệ lớn Sở hữu cổ phần sau khi mua từ cổ đông khác, tỷ lệ sở hữu thấp hơn
Quyền quyết định Tham gia vào quản trị và ra quyết định chiến lược của công ty Thường không có quyền quản trị, chỉ tham gia bỏ phiếu tại các cuộc họp cổ đông
Trách nhiệm Có trách nhiệm lớn trong việc điều hành và phát triển doanh nghiệp Trách nhiệm chủ yếu là đầu tư vốn và hưởng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Dựa vào bảng so sánh trên, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa cổ đông sáng lập và cổ đông thông thường. Cổ đông sáng lập thường đóng vai trò quan trọng hơn trong việc quản trị và phát triển doanh nghiệp, trong khi cổ đông thông thường thường chỉ tham gia dưới hình thức sở hữu cổ phần mà không có quyền quản trị.

Những lưu ý khi trở thành cổ đông sáng lập

Khi quyết định trở thành cổ đông sáng lập của một công ty, có một số lưu ý quan trọng mà bạn cần xem xét:
 1. Hiểu rõ về ngành và thị trường: Trước khi đầu tư và trở thành cổ đông sáng lập, hãy nghiên cứu kỹ về ngành và thị trường mà công ty hoạt động để đảm bảo rằng ý tưởng kinh doanh là khả thi.
 2. Xác định rõ vai trò và trách nhiệm: Đừng chỉ nhìn vào lợi ích cá nhân mà quên đi vai trò và trách nhiệm của mình trong việc quản trị và phát triển công ty.
 3. Hợp tác và giao tiếp: Luôn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt với các cổ đông khác, Ban Giám đốc và nhân viên công ty để đạt được mục tiêu chung.
 4. Luôn cập nhật kiến thức và kỹ năng: Để có thể đưa ra quyết định đúng đắn và hiệu quả, cổ đông sáng lập cần liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng quản trị, lãnh đạo.
 5. Tôn trọng và tin tưởng đồng đội: Luôn tôn trọng ý kiến của đồng đội, xây dựng môi trường làm việc tích cực và động viên nhau trong quá trình phát triển doanh nghiệp.
 6. Đặt lợi ích công ty lên hàng đầu: Luôn đặt lợi ích của công ty và cả các cổ đông, không phải vì lợi ích cá nhân hay nhóm.

Vai trò của cổ đông sáng lập trong việc quản trị doanh nghiệp

Cổ đông sáng lập đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị doanh nghiệp từ giai đoạn thành lập cho đến giai đoạn phát triển và ổn định. Dưới đây là một số vai trò chính mà họ đảm nhận:

Xác định chiến lược phát triển

Cổ đông sáng lập thường là những người đầu tiên có tầm nhìn và ý tưởng về việc phát triển công ty. Họ đóng vai trò quyết định trong việc xác định chiến lược phát triển, định hình văn hóa doanh nghiệp và đề xuất các hướng đi mới.

Quản lý rủi ro và ra quyết định chiến lược

Trong quá trình quản trị, cổ đông sáng lập thường phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Vai trò của họ là đưa ra các quyết định chiến lược, quản lý rủi ro một cách hiệu quả để đảm bảo sự bền vững và phát triển của công ty.

Tạo ra môi trường làm việc tích cực

Cổ đông sáng lập cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và động viên nhân viên trong công ty. Điều này giúp tạo đà cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đào tạo và phát triển nhân sự

Việc đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân sự là yếu tố then chốt trong việc duy trì và phát triển doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập thường chịu trách nhiệm trong việc xây dựng chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng cho nhân viên để nâng cao hiệu suất làm việc.

Ngành nghê kinh doanh >> mã ngành xuất nhập khẩu

Ảnh hưởng của cổ đông sáng lập đến sự phát triển của doanh nghiệp

Sự ảnh hưởng của cổ đông sáng lập đối với sự phát triển của doanh nghiệp là không thể phủ nhận. Dưới đây là một số cách mà họ có thể ảnh hưởng tích cực đến doanh nghiệp:

Tạo đà và hướng đi ban đầu

Cổ đông sáng lập thường đưa ra tầm nhìn và chiến lược ban đầu cho công ty. Sự cam kết và định hướng từ những người sáng lập giúp tạo ra đà cho sự phát triển của doanh nghiệp từ giai đoạn đầu.

Hỗ trợ tài chính và nguồn lực

Việc hỗ trợ tài chính và nguồn lực từ cổ đông sáng lập giúp công ty vận hành suôn sẻ hơn, đồng thời tạo điều kiện cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư vào các dự án mới.

Môi trường làm việc tích cực

Bằng cách xây dựng một môi trường làm việc tích cực, cổ đông sáng lập giúp tăng cường sự hài lòng và cam kết của nhân viên, từ đó thúc đẩy hiệu suất làm việc và sáng tạo trong công ty.

Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm

Cổ đông sáng lập thường mang theo kiến thức và kinh nghiệm quý báu từ quá trình xây dựng công ty. Việc chia sẻ những kinh nghiệm này giúp đội ngũ quản lý và nhân viên hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển.

Định hình văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc xác định bản sắc và danh tiếng của công ty. Cổ đông sáng lập có vai trò định hình văn hóa này, từ đó tạo nên một thương hiệu mạnh mẽ và uy tín trên thị trường.

Những câu chuyện thành công của các cổ đông sáng lập

Việc trở thành cổ đông sáng lập của một công ty không chỉ là việc đầu tư vốn mà còn là việc đầu tư tâm huyết, kiến thức và thời gian để xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Dưới đây là một số câu chuyện thành công của các cổ đông sáng lập nổi tiếng:

Mark Zuckerberg - Facebook

Mark Zuckerberg là một trong những cổ đông sáng lập nổi tiếng nhất thế giới với việc thành lập mạng xã hội Facebook. Ông đã đưa ra tầm nhìn về việc kết nối mọi người trên một nền tảng trực tuyến và từ đó đã xây dựng một đế chế công nghệ đồ sộ.

Larry Page và Sergey Brin - Google

Larry Page và Sergey Brin là hai cổ đông sáng lập của công ty công nghệ hàng đầu thế giới - Google. Với sứ mệnh "tổ chức thông tin thế giới và làm cho nó hữu ích và dễ tiếp cận", họ đã đưa Google trở thành một trong những công ty công nghệ thành công nhất thế giới.

Elon Musk - Tesla, SpaceX

Elon Musk không chỉ là cổ đông sáng lập của Tesla - công ty sản xuất xe điện nổi tiếng mà còn là SpaceX - công ty hàng không vũ trụ tiên tiến. Ông đã đưa ra những ý tưởng đột phá trong ngành công nghệ và đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành công nghiệp toàn cầu.
Những câu chuyện thành công của các cổ đông sáng lập trên đều cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của họ đối với sự phát triển của doanh nghiệp và cả xã hội.

Còn nhiều chủ đề khác rất đáng để bạn quan tâm:
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh Tại Lạng Sơn
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh Tại Hải Phòng
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh Tại Hải Dương
Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Quận Hoàng Mai

Kết luận

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, vai trò của cổ đông sáng lập ngày càng trở nên quan trọng trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Họ không chỉ là những nhà đầu tư mà còn là những người định hình chiến lược, quản trị và vận hành công ty. Bằng sự cam kết, kiến thức và tâm huyết, cổ đông sáng lập đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra những doanh nghiệp bền vững và thành công trên thị trường.
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn