Phân biệt các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Phân biệt các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một hình thức tổ chức doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động dựa trên nguồn vốn được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông của công ty là những người sở hữu các cổ phần này. Tùy theo mục đích và nhu cầu của doanh nghiệp, các cổ phần trong công ty cổ phần có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích và so sánh các loại cổ phần phổ biến trong công ty cổ phần, bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ESOP, cổ phần niêm yết và cổ phần chưa niêm yết. Từ đó, giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các đặc điểm, quyền lợi và nghĩa vụ của từng loại cổ phần, từ đó đưa ra quyết định phù hợp trong việc lựa chọn và sử dụng các loại cổ phần.

Biểu mẫu >> mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cty tnhh

phan-biet-cac-loai-co-phan-trong-cong-ty-co-phan

Phân loại cổ phần trong công ty cổ phần: Khái niệm và đặc điểm

Cổ phần phổ thông

Cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có của mọi công ty cổ phần. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Chủ sở hữu cổ phần phổ thông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình mà không cần sự chấp thuận của công ty hay các cổ đông khác.
Quyền lợi của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông:
 • Tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.
 • Được chia lợi nhuận (cổ tức) của công ty tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần.
 • Được ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần.
 • Được nhận một phần tài sản còn lại của công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản.
 • Được tiếp cận đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của công ty.
Nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông:
 • Thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty.
 • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

Cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi là loại cổ phần có các ưu đãi đặc biệt so với cổ phần phổ thông. Cổ phần ưu đãi có thể được chia thành các loại sau:

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ thông.
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết thường được nắm giữ bởi các tổ chức được Chính phủ ủy quyền hoặc các cổ đông sáng lập.
 • Thời hạn ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định, thường từ 3 đến 5 năm kể từ khi thành lập.
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

 • Cổ phần ưu đãi cổ tức được trả cổ tức với mức cao hơn so với cổ phần phổ thông.
 • Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi cổ tức thường là cố định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức được chuyển nhượng tự do.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại là loại cổ phần được công ty cam kết hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo các điều kiện ghi tại cổ phiếu.
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền như cổ đông phổ thông, nhưng không có quyền biểu quyết.
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại được chuyển nhượng tự do.

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do chính công ty cổ phần đã phát hành, sau đó công ty đã mua lại. Công ty có thể mua lại cổ phiếu của chính mình trong các trường hợp sau:
 • Để giảm vốn điều lệ.
 • Để tạo nguồn cổ phiếu quỹ để phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ, công nhân viên.
 • Để hỗ trợ thanh khoản cho cổ phiếu của công ty khi thị trường biến động bất thường.
Cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết, không được chia cổ tức và không được tính vào số cổ phần đang lưu hành khi tính toán các chỉ tiêu về tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Thuế TNC >> Ai được đăng ký người phụ thuộc để giảm thuế năm 2024?

Cổ phiếu thưởng

Cổ phiếu thưởng là cổ phiếu được phát hành miễn phí cho cổ đông hiện hữu, thường được thực hiện theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần. Ví dụ, công ty phát hành 1 cổ phiếu thưởng cho mỗi 10 cổ phần đang sở hữu.
Mục đích chính của việc phát hành cổ phiếu thưởng là:
 • Tăng vốn điều lệ của công ty mà không cần huy động thêm vốn từ cổ đông.
 • Tăng thanh khoản cho cổ phiếu của công ty.
 • Thể hiện sự tăng trưởng và phát triển của công ty.
Cổ phiếu thưởng được phân bổ miễn phí cho cổ đông, do đó không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông.

Cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu ESOP (Employee Stock Ownership Plan) là cổ phiếu được phát hành cho nhân viên công ty với mục đích tạo động lực và gắn kết nhân viên với sự phát triển của công ty.
Các đặc điểm của cổ phiếu ESOP:
 • Nhân viên được mua cổ phiếu ESOP với giá ưu đãi so với giá thị trường.
 • Nhân viên chỉ được phép nắm giữ cổ phiếu ESOP trong một thời gian nhất định, thường từ 3 đến 5 năm.
 • Sau khi thời gian nắm giữ kết thúc, nhân viên có thể tiếp tục nắm giữ hoặc bán cổ phiếu ESOP.
 • Cổ phiếu ESOP thường không được chuyển nhượng trong thời gian nắm giữ.
Cổ phiếu ESOP mang lại nhiều lợi ích cho công ty như gia tăng sự gắn kết của nhân viên, tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.

Cổ phần niêm yết và cổ phần chưa niêm yết

Cổ phần niêm yết là cổ phần của công ty cổ phần được đăng ký và giao dịch trên sàn chứng khoán. Cổ phần chưa niêm yết là cổ phần của công ty cổ phần chưa được đăng ký và giao dịch trên sàn chứng khoán.
Sự khác biệt giữa cổ phần niêm yết và cổ phần chưa niêm yết:
 • Tính minh bạch: Cổ phần niêm yết phải công bố thông tin định kỳ và bất thường, tăng tính minh bạch. Cổ phần chưa niêm yết không chịu sự giám sát và công bố thông tin như vậy.
 • Tính thanh khoản: Cổ phần niêm yết có khả năng giao dịch và chuyển nhượng dễ dàng hơn trên thị trường chứng khoán. Cổ phần chưa niêm yết có tính thanh khoản thấp hơn.
 • Giá trị: Cổ phần niêm yết thường có giá trị cao hơn so với cổ phần chưa niêm yết do được định giá trên thị trường.
 • Rủi ro: Cổ phần niêm yết thường ít rủi ro hơn so với cổ phần chưa niêm yết do được giám sát chặt chẽ hơn.

Phân biệt cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Bảng so sánh:
Tiêu chí Cổ phần phổ thông Cổ phần ưu đãi
Số phiếu biểu quyết 1 phiếu/cổ phần Có thể nhiều hơn 1 phiếu/cổ phần
Khả năng chuyển đổi Không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông
Chủ sở hữu Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào Thường do tổ chức được Chính phủ ủy quyền hoặc cổ đông sáng lập nắm giữ
Thời hạn ưu đãi Không có Thời hạn ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định
Tính chuyển nhượng Được chuyển nhượng tự do Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng
Cổ tức Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh Cổ tức cố định hoặc cao hơn cổ phần phổ thông
Về cơ bản, cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có, với quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của cổ đông. Còn cổ phần ưu đãi là các loại cổ phần có thêm các quyền lợi ưu đãi so với cổ phần phổ thông, như quyền biểu quyết cao hơn, cổ tức cao hơn, khả năng chuyển đổi sang cổ phần phổ thông, v.v.

Cổ phiếu quỹ: Mục đích và vai trò

Cổ phiếu quỹ là những cổ phiếu do chính công ty cổ phần đã phát hành, sau đó công ty đã mua lại. Việc nắm giữ cổ phiếu quỹ có các mục đích chính sau:
Mục đích giảm vốn điều lệ:
 • Công ty có thể mua lại một phần cổ phiếu đang lưu hành để giảm vốn điều lệ, phù hợp với tình hình kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty.
Mục đích tăng cường thanh khoản:
 • Việc nắm giữ cổ phiếu quỹ giúp tăng cường thanh khoản cho cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.
Vai trò của cổ phiếu quỹ:
 • Cung cấp linh hoạt cho công ty trong việc sử dụng cổ phiếu mua lại để tái phân phối hoặc sử dụng cho các mục đích khác.
 • Điều chỉnh cung cầu trên thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty.
Cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết và không được tính vào số cổ phần đang lưu hành khi tính toán các chỉ tiêu về tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Chuyển nhượng cổ phần mức thuế như thế nào? >> thuế chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các loại cổ phần phổ biến trong công ty cổ phần, bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ESOP, cổ phần niêm yết và cổ phần chưa niêm yết. Mỗi loại cổ phần đều có đặc điểm, lợi ích và hạn chế riêng.
Việc hiểu rõ về các loại cổ phần này sẽ giúp bạn lựa chọn loại cổ phần phù hợp với nhu cầu và mục tiêu đầu tư của mình. Qua đó, bạn có thể tham gia vào hoạt động cổ đông của công ty một cách hiệu quả và tự tin hơn. Chúc bạn thành công trong việc đầu tư và quản lý cổ phần!
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn