Hạch Toán Thiệt Hại Về Sản Phẩm Hỏng Trong Sản Xuất

Home

/

Kế Toán, Kiểm Toán

Kế Toán Minh Việt

Hạch Toán Thiệt Hại Về Sản Phẩm Hỏng Trong Sản Xuất

Trong quá trình sản xuất, hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng là một khâu quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và chính xác trong quản lý chi phí. Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng trong sản xuất bao gồm việc ghi nhận và phân loại các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các sản phẩm hỏng có thể được chia thành hai loại chính: sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được và sản phẩm hỏng không thể sửa chữa được.

Đối với sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được, các chi phí liên quan đến việc sửa chữa và thanh lý sẽ được ghi nhận vào tài khoản chi phí sản xuất như TK 621, 622, và 627. Sau khi tổng hợp chi phí sửa chữa thực tế, chúng sẽ được kết chuyển vào TK 154. Khi có quyết định xử lý về thiệt hại, các chi phí này sẽ được điều chỉnh vào các tài khoản như TK 138(8), TK 152, và TK 821.

Trong trường hợp sản phẩm hỏng không thể sửa chữa được, giá trị của sản phẩm hỏng sẽ được ghi nhận vào TK 154, đồng thời phân loại theo các giai đoạn sản xuất hoặc tồn kho. Phế liệu thu hồi từ sản phẩm hỏng sẽ được ghi nhận vào TK 152. Cuối cùng, khi xử lý thiệt hại, các tài khoản như TK 138(8) và TK 821 sẽ được sử dụng để điều chỉnh chi phí bất thường. Việc hạch toán này giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tham khảo: bài tập kế toán tài khoản 113

 
hach-toan-thiet-hai-ve-san-pham-hong-trong-san-xuat
 

TH1: Đối với sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được

Khi phát sinh chi phí để sửa chữa sản phẩm hỏng và các chi phí thanh lý:
Nợ TK 621, 622, 627
Có TK liên quan
Kết chuyển để tổng hợp chi phí sửa chữa thực tế phát sinh:
Nợ TK 154
Có TK 621, 622
Có TK 627 (nếu có phân bổ chi phí sản xuất chung)
Khi có quyết định xử lý thiệt hại sản phẩm hỏng:
Nợ TK 138(8): Bắt bồi thường
Nợ TK 152: Phế liệu thu hồi
Nợ TK 821: Tính vào chi phí bất thường
Có TK 154: Chi phí sửa chữa
 

Ví dụ Cụ Thể về Hạch Toán Thiệt Hại Về Sản Phẩm Hỏng Trong Sản Xuất

Bối cảnh:
Công ty A sản xuất đồ gỗ nội thất. Trong quá trình sản xuất, có một lô sản phẩm bàn ghế bị hỏng do lỗi kỹ thuật, nhưng có thể sửa chữa được. Chi phí sửa chữa và các chi phí thanh lý phát sinh là 50 triệu đồng.
1. Khi phát sinh chi phí sửa chữa sản phẩm hỏng và các chi phí thanh lý
Công ty A ghi nhận chi phí sửa chữa và các chi phí thanh lý này vào tài khoản chi phí sản xuất.
Nợ TK 621: 20 triệu đồng
Nợ TK 622: 15 triệu đồng
Nợ TK 627: 15 triệu đồng
Có TK 111 (tiền mặt): 50 triệu đồng
2. Kết chuyển để tổng hợp chi phí sửa chữa thực tế phát sinh
Công ty A kết chuyển chi phí sửa chữa thực tế phát sinh để tổng hợp vào tài khoản sản xuất, chế tạo dở dang.
Nợ TK 154: 50 triệu đồng
Có TK 621: 20 triệu đồng
Có TK 622: 15 triệu đồng
Có TK 627: 15 triệu đồng
3. Khi có quyết định xử lý về thiệt hại sản phẩm hỏng
Sau khi sửa chữa xong, công ty A xử lý chi phí thiệt hại liên quan đến sản phẩm hỏng.
Nợ TK 138(8): 10 triệu đồng (bắt bồi thường)
Nợ TK 152: 5 triệu đồng (phế liệu thu hồi từ quá trình sửa chữa)
Nợ TK 821: 35 triệu đồng (tính vào chi phí bất thường)
Có TK 154: 50 triệu đồng (chi phí sửa chữa)
Tóm tắt
Chi phí phát sinh: 50 triệu đồng
Kết chuyển chi phí: 50 triệu đồng
Xử lý thiệt hại:
Bắt bồi thường: 10 triệu đồng
Phế liệu thu hồi: 5 triệu đồng
Chi phí bất thường: 35 triệu đồng
Qua ví dụ trên, công ty A đã thực hiện hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng trong sản xuất một cách đầy đủ và chính xác, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý chi phí sản xuất.

Tham khảo Nghiệp vụ : hạch toán và định khoản chi phí vận chuyển

TH2: Đối với sản phẩm hỏng không thể sửa chữa được

Dựa trên giá trị của sản phẩm hỏng, hạch toán như sau:
Nợ TK 154: Sản phẩm hỏng
Có TK 154: Sản phẩm đang chế tạo bị phát hiện hỏng trong quá trình sản xuất
Có TK 155: Sản phẩm hỏng phát hiện trong kho
Có TK 157: Hàng gửi bán bị trả lại
Có TK 632: Hàng đã bán bị trả lại
Dựa vào phế liệu thu hồi từ sản phẩm hỏng, ghi nhận:
Nợ TK 152: Phế liệu thu hồi
Có TK 154: Sản phẩm hỏng
Căn cứ vào kết quả xử lý thiệt hại, thực hiện các bút toán sau:
Nợ TK 154: Tính vào sản phẩm hỏng
Nợ TK 138(8): Bắt bồi thường
Nợ TK 821: Tính vào chi phí bất thường
Có TK 154: Sản phẩm hỏng
1-dv-kt-mv

Ví dụ Cụ Thể về Hạch Toán Thiệt Hại Về Sản Phẩm Hỏng Không Thể Sửa Chữa Trong Sản Xuất

Bối cảnh:
Công ty B sản xuất linh kiện điện tử. Trong quá trình sản xuất, một lô sản phẩm bị lỗi nghiêm trọng và không thể sửa chữa. Giá trị của lô sản phẩm hỏng này là 100 triệu đồng. Công ty B thu hồi được phế liệu từ lô sản phẩm này trị giá 10 triệu đồng. Sau đó, công ty quyết định xử lý thiệt hại như sau: bắt bồi thường 20 triệu đồng và tính vào chi phí bất thường 70 triệu đồng.
1. Dựa trên giá trị của sản phẩm hỏng
Công ty B ghi nhận giá trị của sản phẩm hỏng vào các tài khoản liên quan.
Nợ TK 154: 100 triệu đồng (Sản phẩm hỏng)
Có TK 154: 60 triệu đồng (Sản phẩm đang chế tạo phát hiện trong quá trình sản xuất)
Có TK 155: 20 triệu đồng (Sản phẩm hỏng phát hiện trong kho)
Có TK 157: 10 triệu đồng (Hàng gửi bán bị trả lại)
Có TK 632: 10 triệu đồng (Hàng đã bán bị trả lại)
2. Dựa vào phế liệu thu hồi được
Công ty B ghi nhận giá trị phế liệu thu hồi từ sản phẩm hỏng.
Nợ TK 152: 10 triệu đồng (Phế liệu thu hồi)
Có TK 154: 10 triệu đồng (Sản phẩm hỏng)
3. Dựa vào kết quả xử lý thiệt hại
Công ty B thực hiện các bút toán để ghi nhận kết quả xử lý thiệt hại.
Nợ TK 154: 90 triệu đồng (Tính vào sản phẩm hỏng)
Nợ TK 138(8): 20 triệu đồng (Bắt bồi thường)
Nợ TK 821: 70 triệu đồng (Tính vào chi phí bất thường)
Có TK 154: 90 triệu đồng (Sản phẩm hỏng)
Tóm tắt
Giá trị sản phẩm hỏng: 100 triệu đồng
Phế liệu thu hồi: 10 triệu đồng
Kết quả xử lý thiệt hại:
Bắt bồi thường: 20 triệu đồng
Chi phí bất thường: 70 triệu đồng
Qua ví dụ trên, công ty B đã thực hiện hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng không thể sửa chữa một cách đầy đủ và chính xác, giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn chi phí và nâng cao hiệu quả trong quản lý sản xuất.

Kế Toán Minh Việt cung cấp một số gói dịch vụ:
đổi địa chỉ công ty tại Quận Tây Hồ
thay đổi địa chỉ công ty tại Đan Phượng
thay đổi địa chỉ công ty tại Đống Đa
thay đổi địa chỉ công ty tại Thanh Trì

Kết Luận

Hạch toán thiệt hại về sản phẩm hỏng trong sản xuất là một quy trình quan trọng đòi hỏi sự chính xác và minh bạch để quản lý hiệu quả chi phí và tài sản của công ty. Việc xác định và phân loại sản phẩm hỏng có thể sửa chữa và không thể sửa chữa đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Đối với sản phẩm hỏng có thể sửa chữa, các bước hạch toán từ việc phát sinh chi phí đến quyết định xử lý thiệt hại được thực hiện một cách cụ thể và kỹ lưỡng. Trong khi đó, sản phẩm hỏng không thể sửa chữa yêu cầu các bút toán phân bổ chính xác để xử lý giá trị sản phẩm và các chi phí liên quan. Quá trình này không chỉ giúp cân đối kế toán mà còn cải thiện hiệu quả sản xuất và quản lý tài chính của doanh nghiệp.
 
ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Công ty hàng đầu về đào tạo kế toán thực tế chuyên sâu - dịch vụ kế toán - dịch vụ kiểm toán - dịch vụ thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp..Tại Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, vĩnh Phúc, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên..

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

ĐẠI LÝ THUẾ MINH VIỆT

Cs1: Khu đô thị Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Cs2:198 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Cs3: Tòa Ruby CT1 - KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội

Hotline: 0347612368

Email: info@ketoanminhviet.vn